STAFF

★ Junichi Takahashi         ★ Yoshiyuki Amagai

★ Shugo Yoshikawa      ★ Masaru Tezuka

★ Norifumi Kobayashi      ★ Mami Kobayashi

★ Akira Saito         ★ Atsuto Seki   

And 40 volunteer staff entry participation , I will support you North American guy in all of the people is made up !